Είστε εδώ

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη ιδρυθείσα και μεγαλύτερη εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Ιδρύθηκε το 1978, μετεξελίχθηκε το 1996 και από τότε πρωταγωνιστεί δυναμικά στο χώρο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Ηγείται σταθερά στη Βόρεια Ελλάδα και ευρίσκεται στην πρώτη τριάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Γενικών Κλάδων σε όλη την Ελλάδα, με διαρκή αύξηση των μεγεθών της και κερδοφόρα αποτελέσματα εκ της προσεκτικής και νοικοκυρεμένης διαχείρισής της.

Δραστηριότητες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. δραστηριοποιείται στους παρακάτω κλάδους ασφάλισης:

Ατυχημάτων
Ασθενειών
Χερσαίων Οχημάτων
Αεροσκαφών
Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής
Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
Πυρκαγιάς
Λοιπών Ζημιών Αγαθών
Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα
Αστικής Ευθύνης από Αεροσκάφη
Αστικής Ευθύνης από Θαλάσσια και Λιμναία Σκάφη
Γενικής Αστικής Ευθύνης
Διάφορων Χρηματικών Απωλειών
Νομικής Προστασίας
Βοήθειας

Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., έχοντας σαν σκοπό την παροχή υψηλών και χρήσιμων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει ο Όμιλος, όπως τον αεροπορικό στόλο, τα ασθενοφόρα, τα οχήματα Οδικής Βοήθειας, τα Ιατρικά Κέντρα και τις μοναδικές υποδομές, προσφέρει πολύτιμες και κάθετες υπηρεσίες εξασφάλισης και προστασίας των συμφερόντων των πελατών της. Με το πολυχρήσιμο και δωρεάν παρεχόμενο πρόγραμμα "Ερμής" προς τους ασφαλισμένους της και τρίτους, οι εξειδικευμένοι άνθρωποι της εταιρίας φροντίζουν να είναι παρόντες στον τόπο του ατυχήματος για την συμπλήρωση και παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος, φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων, φροντίδα περισυλλογής και μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, άμεση παροχή τεχνικής και ιατρικής βοήθειας, συμβουλές για την επισκευή οχήματος, επικοινωνία με το Νομικό Τμήμα του Ομίλου, άφιξη ελικοπτέρου με ιατρικό προσωπικό ή ασθενοφόρου, για παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας προστασίας της Υγείας και Ζωής, επιτόπου και συνεχώς, μέρα και νύχτα! Για την διασφάλιση του πελάτη από κάθε κίνδυνο προσφέρονται :

Στα Πολυσυνεργεία: Δωρεάν Τεχνικός Έλεγχος οχημάτων, μικροεπισκευές, συμβουλές. Στα Συντονιστικά Κέντρα: Σίγουρη εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών. Στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας: 24ωρη εξυπηρέτηση και παροχή Πρώτων Βοηθειών. Στο Δίκτυο Γραφείων και Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό: Άμεση και επί τόπου εξυπηρέτηση.